Továbbképzések

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására 

 
Iskolai pedagógusok és immár óvodai szakemberek számára kínáljuk ingyenes, online formában is elérhető akkreditált pedagógus képzéseinket folyamatos időpontokkal még az idei oktatási évben. 
Újdonság, hogy akkreditált programunk, a Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására képzés óvodapedagógusok számára is elérhető. 
A folyamatba ágyazott továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az iskolai komplex tehetségtámogatás elméleti hátterét és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, ami alapján az intézményi célcsoport specifikumainak megfelelően tehetségkoncepció kialakítására kerülhet sor, valamint tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó programok éves tervezése valósulhat meg. A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők képessé váljanak komplex tehetséggondozó programok megtervezésére, a megvalósításhoz szükséges tárgyi és humán erőforrások meghatározására, a megvalósítás koordinálására.  
A képzés témakörei  
• Tehetséggondozás törvényi szabályozása, elméleti háttere  
• Tehetséggondozás gyakorlati lehetőségei  
• Élmény- és felfedezésalapú komplex tehetségfejlesztő programok tervezése  
• Programtervezés és -megvalósítás koordinálása az intézményben 

 

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

A Nemzeti Tehetség Központ az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Tehetségek Magyarországa” projekt keretein belül az alábbi 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket kínálja térítésmentesen a köznevelési intézmények pedagógusai számára:

Tehetségazonosítástól a tehetségfejlesztésig

Komplex tehetségtámogatás az iskolában (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 633/10/2020)

A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja.

A folyamatba ágyazott továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusoknak a komplex iskolai tehetséggondozásra való felkészülését az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.

A képzés főbb témakörei: 1) Tehetségmodellek, 2) Tehetségtámogató tanulási környezet és kreatív klíma, 3) Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat, 4) Gazdagítás – differenciálás, 5) Tanórán kívüli lehetőségek – projektek, 6) Fejlesztő értékelés, 7) Tehetségkibontakoztatás segítése: szocio-emocionális készségek fejlesztése, 8) Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban.

Megvalósítás: 4x4 online kontaktóra.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 261/10/2020)

A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét. A portfólió egyre inkább elterjedő része a pedagógiai eszköztárnak, tehetséggondozásban betöltött szerepe még kevésbé ismert, módszertanának kidolgozása kezdeti fázisban tart. A portfólió használata ugyanakkor nagyban segítheti a tehetségvesztés elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggondozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek. A továbbképzés fő célja, hogy a tehetséggondozás különböző területein dolgozó, tehetséges diákok egyéni fejlesztésében, mentorálásában részt vevő pedagógusok és szakemberek megismerjék a tanulói portfólió készítésének lehetőségeit, és képessé váljanak arra, hogy azt munkájuk során alkalmazzák. A képzés keretében a résztvevők ismeretekre tesznek szert a portfólió alkalmazásának alapelveivel és értékelési szempontjaival, továbbá a tanulói reflexiók ösztönzésének, a tanulói reflexiók értékelésének és a pedagógusi reflexiók megfogalmazásának módszereivel, valamint a tehetséggondozásban már működő jó gyakorlatokkal kapcsolatban. A továbbképzés során a képzők gyakorlatorientált módszerekkel, a résztvevők aktív részvételére és folyamatos önreflexióira építve, döntően egyéni, páros és csoportmunkát alkalmazva segíti a célok megvalósulását.

A képzés főbb témakörei: 1) A tehetségfelismerés és tehetségfejlesztés alapjai; 2) A portfólió fogalma, fajtái és alkalmazásának célja; tanulói portfóliók a tehetséggondozásban; 3) A reflexió szerepe a fejlődésben és a fejlődés támogatásában, tanulói önreflexiók ösztönzése; 4) A pedagógus és más szereplők reflexióinak szerepe a tanulói fejlődés támogatásában; 5) A portfóliókészítés folyamata és értékelése; 6) A portfólió „utóélete”; 7) Portfóliókészítés digitális formában.

Megvalósítás: 3 képzési nap vagy 6x5 óra online kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 430/10/2020)

A módosított Nemzeti Alaptanterv erőteljes hangsúlyt helyez az iskolai tehetséggondozásra. Az Alaptantervben kiemelésre kerül, hogy a tehetséggondozást valamennyi nevelési-oktatási szakaszban, minden neveléssel, oktatással foglalkozó intézménynek alkalmaznia kell, és a pedagógiai programjába szükséges beillesztenie. Ezen munka eredményességének szakmai támogatásához kínálunk korszerű tehetséggondozási szemléletű, gyakorlatorientált képzést az általános és középiskolák pedagógusai számára. A tehetséges tanulók szükségleteire reflektáló, adaptív iskolai környezet megteremtésére irányuló nevelés kialakításának komplex tehetséggondozás egyik fontos alapköve a tehetségek megbízható eljárásokkal történő felismerése, azonosítása, a másik alapelem pedig a felismert tehetség fejlesztéséhez a megfelelő programok biztosítása. A tehetségek felismerését és fejlesztését célul kitűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy a tehetségazonosítást követnie kell egy széleskörű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

A képzés témakörei: 1) A tehetség iskolai megnyilvánulásai, a mérés szerepe a tehetségfelismerésben; 2) Tehetségfelismerés teljesítmény alapján; 3) Tehetségészlelés: a megfigyeléstől a viselkedési skálákig; 4) Csoportszervezési eljárások a tehetségprogramokban, a gyorsítás szerepe a tehetségfejlesztésben; 5) A gazdagítás és differenciálás színterei, - a hazai tehetségprogramok jellemzői; 6) Döntéshozatali eljárások az iskolai tehetségfelismerésben, a programba lépés címkézésmentes kommunikációja.

Megvalósítás: 3 képzési nap vagy 6x5 óra online kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 431/10/2020)

A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja. A továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusok erre való felkészülését: az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által. A folyamatba ágyazott képzés szemléletének megfelelően a kontakt órákon és az egyéni tanulás során megszerzett tudást és tapasztalatokat a résztvevők visszaforgatják a gyakorlatba, ahol – tutori támogatással – magasabb szintű tapasztalati tudásra tesznek szert.

A továbbképzés kontakt szakasza felkészíti a pedagógusokat a kreatív klíma megteremtésére, a tanulási helyzetek hatékony időkezelésére, a heterogén tanulói csoportok differenciált tanulásszervezésére, melyeket a nem kontakt szakasz során saját tanóráikon is alkalmazni tudnak, tapasztalataikról reflexiót írnak. A második kontakt szakasz során a csoportos tehetséggondozás további lehetőségeivel (gazdagítás, projektmódszer), az egyéni tehetségfejlesztés metodikájával ismerkedhetnek meg.

A képzés témakörei: 1) Tehetségtámogató tanulási környezet; 2) Kreatív klíma; 3) Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat; 4) Gazdagítás – differenciálás; 5. Tanórán kívüli lehetőségek – projektek; 6) Tehetségfejlesztés egyéni program szerint.

Megvalósítás: 2 képzési nap vagy kétszer egymást követő napokon 5-5 online kontaktóra legalább 2 hét különbséggel, mely időszakban a megismert módszerek gyakorlatba való átültetése történik.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 363/8/2020)

A köznevelési törvény az intézmények és pedagógusok alapvető feladataként határozza meg a tehetségek felismerésének és kiteljesedésének segítését, a tehetséges tanulók nyilvántartását. Az iskolai személyre szabott támogatás, az intézményi tehetséggondozó programok tanulói igények szerinti alakítása szempontjából is kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok számára megfelelő információk álljanak rendelkezésre tanulóik erősségeiről. A tehetséggondozás első és legfontosabb lépése ily módon, hogy a kiemelkedő képességet mutató tanulók azonosítása megtörténjen, ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, melynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés. A tehetségazonosítás csoportos, online megvalósítására történő felkészítés első kontaktnapján a tehetségmodellek és a tehetségazonosítással kapcsolatos elméleti háttér áttekintésére kerül sor, a résztvevők megismerik az online pedagógiai mérések hazai és nemzetközi tapasztalatait, az adaptív tesztelés előnyeit. Folyamatba ágyazottan, a képzés két kontaktnapja között a résztvevők saját intézményükben megvalósítják az online mérést, tapasztalatot szereznek az eredmények reflektálásában, feltérképezik az iskolai tehetséggondozó gyakorlatba való beépíthetőségét. A második kontaktnap során az online mérési eredmények hasznosíthatóságának, a különböző célcsoportok számára történő prezentálásának metodikájának megismerése mellett a magyarországi tehetségsegítő hálózat országos és helyi szereplőinek azonosítására, a lehetséges kapcsolódási pontok meghatározására kerül sor.

Megvalósítás: 2 képzési nap vagy kétszer egymást követő napokon 5-5 online kontaktóra legalább 2 hét különbséggel, mely időszakban az intézményi online mérés lebonyolítása történik.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Tehetségmentorálás

Mentorálás a tehetséggondozásban (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 450/10/2020)

A köznevelésben egyre nagyobb szerepet kap a tehetséggondozás. Ennek egyik legeredményesebb módja a mentorálás, ami másfajta pedagógusszerepet kíván. A mentor és mentorált kapcsolatában a kognitív szükségletek mellett nagy hangsúlyt kap az affektív szükségletek felismerése. A mentor támogatja, segíti mentoráltját, figyel lelki jóllétére, feltérképezi a segítő, gátló környezeti kapcsolatokat, segíti az új megküzdési stratégiák elsajátítását. Ennek folyamán a mentor részéről is nagyfokú bevonódásra van szükség: a meglévő pszichológiai ismeretek tudatos alkalmazására, a folyamatos önreflexióra. Ezeket az új készségeket legjobban a folyamatba ágyazott képzés során lehet elsajátítani, ahol a résztvevők az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is kipróbálhatják, majd reflektálhatnak tapasztalataikra. A mentorálás nemcsak a tehetséges, de a kettős különlegességű és a hátrányos helyzetű tanulók esetében is sikeresen alkalmazható.

A képzés témakörei: 1) A mentorszerep sajátosságai – feladatok és lehetőségek; 2) A mentorálási folyamat tervezése, megvalósítása; 3) A támogató-segítő attitűd fenntartása a mentori kapcsolatban; 4) A tehetségfejlődés kritikus pontjai; 5) A mentori kommunikáció jellemzői.

Megvalósítás: 2 képzési nap vagy kétszer egymást követő napokon 5-5 online kontaktóra legalább 2 hét különbséggel, mely időszakban a mentorálási folyamat tervezésére és megkezdésére kerül sor.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 432/10/2020)

A nemzeti köznevelési törvényben jelentős szerepet kap a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. Az eredményes munkához a tehetséggondozó szakemberek számára a gyakorlati szükségleteket is figyelembe vevő új szempontú képzést kínálunk. A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni mentorálása. A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával és a tanulói életpálya tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket. A képzés ily módon az éntudatosság, az önirányítás, a felelősségteljes döntéshozatal, valamint a kapcsolati készségek és társas tudatosság fejlesztési lehetőségeire fókuszál.

A képzés témakörei: 1. Szocio-emocionális készségek és jelentőségük a személyiségfejlődésben 2. Az énkép és az önértékelés szerepe a tehetség kibontakoztatásában 3. A kivételes teljesítmény motivációs háttere 4. A szociális kompetenciák és a társas környezet hozzájárulása a kivételes képességek fejlődéséhez 5. Szocio-emocionális jellemzők és kihívások tehetségek különleges csoportjaiban 6. Tehetséges diákok életpálya-építésének tervszerű támogatása

Megvalósítás: 3 képzési nap vagy 6x5 óra online kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Természettudományos tehetséggondozás (csak személyes kontakt formában)

A természet szerepe a tehetséggondozásban: a természetélménytől a biomimikriig (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 364/8/2020)

A természet és a természeti környezet kínálta lehetőségek tudatos beépítése az oktató-nevelő munkába számos pozitívummal jár: jótékony hatás a fizikai és lelki egészségre; intra- és interperszonális terület fejlődése, a természettudományok iránti érdeklődés erősödése. A továbbképzés ezen munka eredményességét hivatott segíteni a természet és a szabadtéri tevékenységek felhasználásának, néhány lehetséges módjának bemutatásával. A természet lehetőséget biztosít a verbális, a téri-vizuális, a zenei és a testi-kinesztetikus terület fejlesztésére, így a tehetséggondozás komplex eszközrendszerét képes mozgósítani. A természet megismerése, a szabadtéri tevékenységek és a komplex tanulásszervezési formák alkalmazása ily módon a tehetséges tanulók különböző képességeinek kibontakoztatásában segítségül szolgálhat a pedagógusok számára.

A képzés témakörei: 1) Természethiány, valamint a természetben töltött idő jelentősége; 2) A természet lehetséges szerepe a tehetséggondozást gazdagító programokban; 3) Művészeti képességek fejlesztése a természet segítségével; 4) STEAM oktatás a természetben; 5) A természet által ihletett tervezés (biomimikri); 6) Komplex tanulásszervezési formák.

Megvalósítás: 3 képzési nap személyes kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Kreatív élmény- és projektpedagógiai módszerek a természettudományos tehetséggondozásban (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 449/10/2020)

A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek a gyakorlatias, projektalapú oktatást, az analógiákban gondolkodást támogatják, miközben a természettudományi kompetenciáknak nem természettudományi tantárgyakban is meg kell jelenniük. A komplex természettudomány tantárgy szintetizáló projekttémákat igényel, széles spektrumú tanári kompetenciákkal. A képzés az iskolai tanítás-tanulási folyamathoz illeszkedő elméleti és gyakorlati segítséget kíván nyújtani a pedagógusok számára. Az elméleten és a hagyományos manuális tevékenységeken túl és mellett (kísérletezés, mérés, kreatív alkotás, nyílt végű problémák, becslések, elemzések) az informatikának is teret adunk. A képzés épít a NAT és a releváns természettudományi diszciplináris és összevont tantárgyi kerettantervek aktivitási és projekt javaslataira. Arra a XXI. századi iskolára fókuszálunk, amely a frontális oktatáson túl a nem formális és informális tanulásban rejlő lehetőségeket is előtérbe helyezi, hatékony módszernek tekinti a tapasztalat és élmény alapú projektoktatást, a gamifikációt, az IKT eszközök: mobileszközök, applikációk, szoftverek, VR (virtual reality - virtuális valóság) és AR (augmented reality - kiterjesztett valóság) technikák stb. alkalmazását, miközben a tehetségeseket a pályaorientáció terén támogatja, a kevésbé érdeklődőkben pozitív attitűdöt alakít ki. Lehetőség lesz érdekes és látványos kísérletek megtekintésére, kipróbálására, kísérleti bemutatóban való részvételre, vélemény- és tudásmegosztásra.

A képzés témakörei: 1) A természettudományi-műszaki nevelés és tehetséggondozás kihívásai, lehetőségei; 2) Tudomány-népszerűsítés; 3) Projektpedagógia; 4) Az iskolai kísérletezés módszertana; 5) IKT alapú tevékenységek (robotika és programozási lehetőségek; informatikai alapú, tehetséggondozást segítő rendszerek).

Megvalósítás: 3 képzési nap személyes kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

A képzésekre előzetes jelentkezési lehetőség: itt

Interjú képzőinkkel

 

Dokumentumok: