Továbbképzések

 

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

A Nemzeti Tehetség Központ az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Tehetségek Magyarországa” projekt keretein belül az alábbi 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket kínálja térítésmentesen a köznevelési intézmények pedagógusai számára:

Tehetségazonosítástól a tehetségfejlesztésig

Komplex tehetségtámogatás az iskolában (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 633/10/2020)

A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja.

A folyamatba ágyazott továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusoknak a komplex iskolai tehetséggondozásra való felkészülését az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.

A képzés főbb témakörei: 1) Tehetségmodellek, 2) Tehetségtámogató tanulási környezet és kreatív klíma, 3) Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat, 4) Gazdagítás – differenciálás, 5) Tanórán kívüli lehetőségek – projektek, 6) Fejlesztő értékelés, 7) Tehetségkibontakoztatás segítése: szocio-emocionális készségek fejlesztése, 8) Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban.

Megvalósítás: 4x4 online kontaktóra.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 261/10/2020)

A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét. A portfólió egyre inkább elterjedő része a pedagógiai eszköztárnak, tehetséggondozásban betöltött szerepe még kevésbé ismert, módszertanának kidolgozása kezdeti fázisban tart. A portfólió használata ugyanakkor nagyban segítheti a tehetségvesztés elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggondozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek. A továbbképzés fő célja, hogy a tehetséggondozás különböző területein dolgozó, tehetséges diákok egyéni fejlesztésében, mentorálásában részt vevő pedagógusok és szakemberek megismerjék a tanulói portfólió készítésének lehetőségeit, és képessé váljanak arra, hogy azt munkájuk során alkalmazzák. A képzés keretében a résztvevők ismeretekre tesznek szert a portfólió alkalmazásának alapelveivel és értékelési szempontjaival, továbbá a tanulói reflexiók ösztönzésének, a tanulói reflexiók értékelésének és a pedagógusi reflexiók megfogalmazásának módszereivel, valamint a tehetséggondozásban már működő jó gyakorlatokkal kapcsolatban. A továbbképzés során a képzők gyakorlatorientált módszerekkel, a résztvevők aktív részvételére és folyamatos önreflexióira építve, döntően egyéni, páros és csoportmunkát alkalmazva segíti a célok megvalósulását.

A képzés főbb témakörei: 1) A tehetségfelismerés és tehetségfejlesztés alapjai; 2) A portfólió fogalma, fajtái és alkalmazásának célja; tanulói portfóliók a tehetséggondozásban; 3) A reflexió szerepe a fejlődésben és a fejlődés támogatásában, tanulói önreflexiók ösztönzése; 4) A pedagógus és más szereplők reflexióinak szerepe a tanulói fejlődés támogatásában; 5) A portfóliókészítés folyamata és értékelése; 6) A portfólió „utóélete”; 7) Portfóliókészítés digitális formában.

Megvalósítás: 3 képzési nap vagy 6x5 óra online kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 430/10/2020)

A módosított Nemzeti Alaptanterv erőteljes hangsúlyt helyez az iskolai tehetséggondozásra. Az Alaptantervben kiemelésre kerül, hogy a tehetséggondozást valamennyi nevelési-oktatási szakaszban, minden neveléssel, oktatással foglalkozó intézménynek alkalmaznia kell, és a pedagógiai programjába szükséges beillesztenie. Ezen munka eredményességének szakmai támogatásához kínálunk korszerű tehetséggondozási szemléletű, gyakorlatorientált képzést az általános és középiskolák pedagógusai számára. A tehetséges tanulók szükségleteire reflektáló, adaptív iskolai környezet megteremtésére irányuló nevelés kialakításának komplex tehetséggondozás egyik fontos alapköve a tehetségek megbízható eljárásokkal történő felismerése, azonosítása, a másik alapelem pedig a felismert tehetség fejlesztéséhez a megfelelő programok biztosítása. A tehetségek felismerését és fejlesztését célul kitűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy a tehetségazonosítást követnie kell egy széleskörű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

A képzés témakörei: 1) A tehetség iskolai megnyilvánulásai, a mérés szerepe a tehetségfelismerésben; 2) Tehetségfelismerés teljesítmény alapján; 3) Tehetségészlelés: a megfigyeléstől a viselkedési skálákig; 4) Csoportszervezési eljárások a tehetségprogramokban, a gyorsítás szerepe a tehetségfejlesztésben; 5) A gazdagítás és differenciálás színterei, - a hazai tehetségprogramok jellemzői; 6) Döntéshozatali eljárások az iskolai tehetségfelismerésben, a programba lépés címkézésmentes kommunikációja.

Megvalósítás: 3 képzési nap vagy 6x5 óra online kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 431/10/2020)

A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja. A továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusok erre való felkészülését: az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által. A folyamatba ágyazott képzés szemléletének megfelelően a kontakt órákon és az egyéni tanulás során megszerzett tudást és tapasztalatokat a résztvevők visszaforgatják a gyakorlatba, ahol – tutori támogatással – magasabb szintű tapasztalati tudásra tesznek szert.

A továbbképzés kontakt szakasza felkészíti a pedagógusokat a kreatív klíma megteremtésére, a tanulási helyzetek hatékony időkezelésére, a heterogén tanulói csoportok differenciált tanulásszervezésére, melyeket a nem kontakt szakasz során saját tanóráikon is alkalmazni tudnak, tapasztalataikról reflexiót írnak. A második kontakt szakasz során a csoportos tehetséggondozás további lehetőségeivel (gazdagítás, projektmódszer), az egyéni tehetségfejlesztés metodikájával ismerkedhetnek meg.

A képzés témakörei: 1) Tehetségtámogató tanulási környezet; 2) Kreatív klíma; 3) Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat; 4) Gazdagítás – differenciálás; 5. Tanórán kívüli lehetőségek – projektek; 6) Tehetségfejlesztés egyéni program szerint.

Megvalósítás: 2 képzési nap vagy kétszer egymást követő napokon 5-5 online kontaktóra legalább 2 hét különbséggel, mely időszakban a megismert módszerek gyakorlatba való átültetése történik.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 363/8/2020)

A köznevelési törvény az intézmények és pedagógusok alapvető feladataként határozza meg a tehetségek felismerésének és kiteljesedésének segítését, a tehetséges tanulók nyilvántartását. Az iskolai személyre szabott támogatás, az intézményi tehetséggondozó programok tanulói igények szerinti alakítása szempontjából is kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok számára megfelelő információk álljanak rendelkezésre tanulóik erősségeiről. A tehetséggondozás első és legfontosabb lépése ily módon, hogy a kiemelkedő képességet mutató tanulók azonosítása megtörténjen, ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, melynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés. A tehetségazonosítás csoportos, online megvalósítására történő felkészítés első kontaktnapján a tehetségmodellek és a tehetségazonosítással kapcsolatos elméleti háttér áttekintésére kerül sor, a résztvevők megismerik az online pedagógiai mérések hazai és nemzetközi tapasztalatait, az adaptív tesztelés előnyeit. Folyamatba ágyazottan, a képzés két kontaktnapja között a résztvevők saját intézményükben megvalósítják az online mérést, tapasztalatot szereznek az eredmények reflektálásában, feltérképezik az iskolai tehetséggondozó gyakorlatba való beépíthetőségét. A második kontaktnap során az online mérési eredmények hasznosíthatóságának, a különböző célcsoportok számára történő prezentálásának metodikájának megismerése mellett a magyarországi tehetségsegítő hálózat országos és helyi szereplőinek azonosítására, a lehetséges kapcsolódási pontok meghatározására kerül sor.

Megvalósítás: 2 képzési nap vagy kétszer egymást követő napokon 5-5 online kontaktóra legalább 2 hét különbséggel, mely időszakban az intézményi online mérés lebonyolítása történik.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Tehetségmentorálás

Mentorálás a tehetséggondozásban (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 450/10/2020)

A köznevelésben egyre nagyobb szerepet kap a tehetséggondozás. Ennek egyik legeredményesebb módja a mentorálás, ami másfajta pedagógusszerepet kíván. A mentor és mentorált kapcsolatában a kognitív szükségletek mellett nagy hangsúlyt kap az affektív szükségletek felismerése. A mentor támogatja, segíti mentoráltját, figyel lelki jóllétére, feltérképezi a segítő, gátló környezeti kapcsolatokat, segíti az új megküzdési stratégiák elsajátítását. Ennek folyamán a mentor részéről is nagyfokú bevonódásra van szükség: a meglévő pszichológiai ismeretek tudatos alkalmazására, a folyamatos önreflexióra. Ezeket az új készségeket legjobban a folyamatba ágyazott képzés során lehet elsajátítani, ahol a résztvevők az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is kipróbálhatják, majd reflektálhatnak tapasztalataikra. A mentorálás nemcsak a tehetséges, de a kettős különlegességű és a hátrányos helyzetű tanulók esetében is sikeresen alkalmazható.

A képzés témakörei: 1) A mentorszerep sajátosságai – feladatok és lehetőségek; 2) A mentorálási folyamat tervezése, megvalósítása; 3) A támogató-segítő attitűd fenntartása a mentori kapcsolatban; 4) A tehetségfejlődés kritikus pontjai; 5) A mentori kommunikáció jellemzői.

Megvalósítás: 2 képzési nap vagy kétszer egymást követő napokon 5-5 online kontaktóra legalább 2 hét különbséggel, mely időszakban a mentorálási folyamat tervezésére és megkezdésére kerül sor.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 432/10/2020)

A nemzeti köznevelési törvényben jelentős szerepet kap a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. Az eredményes munkához a tehetséggondozó szakemberek számára a gyakorlati szükségleteket is figyelembe vevő új szempontú képzést kínálunk. A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni mentorálása. A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával és a tanulói életpálya tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket. A képzés ily módon az éntudatosság, az önirányítás, a felelősségteljes döntéshozatal, valamint a kapcsolati készségek és társas tudatosság fejlesztési lehetőségeire fókuszál.

A képzés témakörei: 1. Szocio-emocionális készségek és jelentőségük a személyiségfejlődésben 2. Az énkép és az önértékelés szerepe a tehetség kibontakoztatásában 3. A kivételes teljesítmény motivációs háttere 4. A szociális kompetenciák és a társas környezet hozzájárulása a kivételes képességek fejlődéséhez 5. Szocio-emocionális jellemzők és kihívások tehetségek különleges csoportjaiban 6. Tehetséges diákok életpálya-építésének tervszerű támogatása

Megvalósítás: 3 képzési nap vagy 6x5 óra online kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Természettudományos tehetséggondozás (csak személyes kontakt formában)

A természet szerepe a tehetséggondozásban: a természetélménytől a biomimikriig (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 364/8/2020)

A természet és a természeti környezet kínálta lehetőségek tudatos beépítése az oktató-nevelő munkába számos pozitívummal jár: jótékony hatás a fizikai és lelki egészségre; intra- és interperszonális terület fejlődése, a természettudományok iránti érdeklődés erősödése. A továbbképzés ezen munka eredményességét hivatott segíteni a természet és a szabadtéri tevékenységek felhasználásának, néhány lehetséges módjának bemutatásával. A természet lehetőséget biztosít a verbális, a téri-vizuális, a zenei és a testi-kinesztetikus terület fejlesztésére, így a tehetséggondozás komplex eszközrendszerét képes mozgósítani. A természet megismerése, a szabadtéri tevékenységek és a komplex tanulásszervezési formák alkalmazása ily módon a tehetséges tanulók különböző képességeinek kibontakoztatásában segítségül szolgálhat a pedagógusok számára.

A képzés témakörei: 1) Természethiány, valamint a természetben töltött idő jelentősége; 2) A természet lehetséges szerepe a tehetséggondozást gazdagító programokban; 3) Művészeti képességek fejlesztése a természet segítségével; 4) STEAM oktatás a természetben; 5) A természet által ihletett tervezés (biomimikri); 6) Komplex tanulásszervezési formák.

Megvalósítás: 3 képzési nap személyes kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

Kreatív élmény- és projektpedagógiai módszerek a természettudományos tehetséggondozásban (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 449/10/2020)

A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek a gyakorlatias, projektalapú oktatást, az analógiákban gondolkodást támogatják, miközben a természettudományi kompetenciáknak nem természettudományi tantárgyakban is meg kell jelenniük. A komplex természettudomány tantárgy szintetizáló projekttémákat igényel, széles spektrumú tanári kompetenciákkal. A képzés az iskolai tanítás-tanulási folyamathoz illeszkedő elméleti és gyakorlati segítséget kíván nyújtani a pedagógusok számára. Az elméleten és a hagyományos manuális tevékenységeken túl és mellett (kísérletezés, mérés, kreatív alkotás, nyílt végű problémák, becslések, elemzések) az informatikának is teret adunk. A képzés épít a NAT és a releváns természettudományi diszciplináris és összevont tantárgyi kerettantervek aktivitási és projekt javaslataira. Arra a XXI. századi iskolára fókuszálunk, amely a frontális oktatáson túl a nem formális és informális tanulásban rejlő lehetőségeket is előtérbe helyezi, hatékony módszernek tekinti a tapasztalat és élmény alapú projektoktatást, a gamifikációt, az IKT eszközök: mobileszközök, applikációk, szoftverek, VR (virtual reality - virtuális valóság) és AR (augmented reality - kiterjesztett valóság) technikák stb. alkalmazását, miközben a tehetségeseket a pályaorientáció terén támogatja, a kevésbé érdeklődőkben pozitív attitűdöt alakít ki. Lehetőség lesz érdekes és látványos kísérletek megtekintésére, kipróbálására, kísérleti bemutatóban való részvételre, vélemény- és tudásmegosztásra.

A képzés témakörei: 1) A természettudományi-műszaki nevelés és tehetséggondozás kihívásai, lehetőségei; 2) Tudomány-népszerűsítés; 3) Projektpedagógia; 4) Az iskolai kísérletezés módszertana; 5) IKT alapú tevékenységek (robotika és programozási lehetőségek; informatikai alapú, tehetséggondozást segítő rendszerek).

Megvalósítás: 3 képzési nap személyes kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

 

A képzésekre előzetes jelentkezési lehetőség: itt

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon kepzesi-portfolio_efop_2021.pdf1.79 MB